Når man har fået konstateret sukkersyge er motion en vigtig del man skal i gang med og det har ikke været særlig svært for mig, da jeg i forvejen havde en nogenlunde grundform, det bare det med at komme afsted, eller igang også selvom det regner udenfor, SÅ derfor fik jeg lagt en træningsplan (af mig selv, for mig selv, til mig selv). Hvis der er noget så demotiverende for mig, så er det at have andre bestemme over hvad jeg skal lave og ikke lave, når det kommer til motion. Jeg vil røre mig når jeg har lyst til at røre mig, ikke når andre siger at jeg skal.

Rutiner

Derfor er jeg begyndt at få opbygget nogle rutiner, hvilket indebærer kl. 6.00 står jeg op og laver mine maveøvelser, jeg started med ca. 15 minutter hver dag, nu er jeg næsten oppe på en halv time, da jeg har inddraget nogle flere øvelser (dem kommer jeg ind på, en anden gang). Derefter hviler jeg mig en halv time (det kan være at gå i bad, gøre mig klar etc. Hvorefter jeg spiser morgenmad og tager min morgen medicin hvilket indebærer to Metformin og en mod blodtrykket (hvilket ligger perfekt nu). Og så er det igang med dagen. For tiden har jeg mulighed for at gå en tur efter frokosten, så det gør jeg som regel, med mindre det regner.

Lazy Days

Der er selvfølgelig dage, hvor jeg ikke har lyst til så meget, men jeg prøver som regel at få et eller andet bevægelse ind, så jeg måske kun bevæger mig i en halv time, ellers er mit daglige mål mellem en til to timers bevægelse, som kan være gennem motion, havearbejde, rengøring, hvad man nu kan gøre og ja havearbejde og rengøring er faktisk også godt i denne sammenhæng.

Maveøvelser

Mine gåture er sådan set på plads, det er ikke det vigtigste for mig, det vigtigste er maveøvelserne at få dem gjort. De sidste to uger har jeg startet blidt ud, men nu har jeg intensiveret det med andre øvelser. Jeg gider ikke bruge penge på et fitnesscenter, når jeg kan lave en masse ting derhjemme. Selvfølgelig hvis man ikke selv kan få taget sig sammen til at gå i gang, så kan en fitness træner måske være en idé, men ikke mig, det vil virke stik modsat for mig, hvis jeg havde en der pressede mig. Som jeg også fik at vide af lægen, man skal lave det man selv føler sig komfortabel med og her er det være min egen chef.

Pas på dig selv

Selvfølgelig skal man ikke køre på med 110 km i timen, for så er det man får skader og der skulle også gå hele fire uger før jeg fik min første, hvilket var et vrid i min højre ankel. Og det var den dag, hvor jeg prøvede at løbe. Lige som jeg stopper op, så vrider jeg om, FANTASTISK! Heldigvis var det ikke så slemt, men jeg blev nervøs, da jeg kom slemt til skade med samme ankel for tre år siden, hvor den virkelig fik et knæk og hvor jeg var på krykker et par dage, så nu er jeg tilbage til gåturene, så ikke flere løbeture med det samme, selvom jeg kan føle at jeg gerne vil det, men det kommer.

Næste gang vil jeg fortælle om de motions apps man kan følge og hjælpe med at få rørt sig.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English 😉 )

The Exercise

Once you have been diagnosed with diabetes, exercise is an important part of your new lifestyle and it hasn’t been particularly difficult for me, as I already had a fairly basic form, just the part about getting out, or even started, even if it is raining outside. SO I got an exercising plan (made by myself, for myself, to myself). If there is something so demotivating for me, then it’s having others decide what I have to do and not do when it comes to exercise. I want to push myself when I want to push, not when others say I have to.

The Routines

Therefore, I have started to build up some routines, which means at. 6.00 am I get up and start on my stomach exercises, I started with approx. 15 minutes every day, now I am doing almost half an hour, where I have introduced more exercises (I’ll get into that next time). Then I rest half an hour (it can be taking a shower, get ready for the day, etc.) After which I eat breakfast and take my morning medicine which involves two Metformin and one against the blood pressure (which is perfect now). At the moment, I currently have the opportunity to go for a walk after lunch, so I usually do that unless it rains.

Lazy Days

Of course, there are days where I’m lazy, but I usually try to get some movement in, so I might only move for half an hour, otherwise my daily goal is between one to two hours of movement, which can be through exercise, gardening, cleaning, and what else you can do and yes gardening and cleaning is actually also good in this context.

Abdominal Exercises

My walks are so in place, it’s not the most important thing for me, the most important thing is the abdominal exercises and get them done. The last two weeks I have started out gently, but now I have intensified it with other exercises. I don’t want to spend money on a gym when I can do a lot of things at home. Of course, if you can’t pull yourself together and get started, a fitness trainer may be an idea, but not me, it will just have the opposite effect on me, if I had someone who pushed me. As I was also told by the doctor, you have to do what you feel comfortable with and here I’m my own boss.

Take care of yourself

Of course you don’t have to drive at 110 km per hour, otherwise you can get injuries and it took me four weeks before I got my first injury, which was a twist in my right ankle. And that was the day I tried to run. Just as I stopped, it happened, FANTASTIC! Luckily it wasn’t that bad, but I got nervous as I hurt the same ankle pretty badly three years ago when it really got a crack and where I had to use crutches for a few days, so now I’m back to just walking, so no more runs right away, even though I can feel like I want it, but it will come.

Next time I will tell you about the exercise apps you can follow and help in your workouts.

Susanne