Blog Image

Mit Liv med Diabetes

Om bloggen

Jeg fik konstateret sukkersyge sidst i februar 2019 og har siden prøvet at finde rundt i den nye verden, som jeg nu skal forholde mig til. Bloggen vil følge mine op og nedture, det at finde rundt i sundhedssystemet og meget mere.

Siden sidst

Type 2 Diabetes Posted on Sat, October 19, 2019 19:54:48

Jeg har ikke været så aktiv på bloggen, så vil lige lave en lille opdatering, plus dette er den første siden min blog er kommet over på wordpress, så dette er lidt en test.

Jeg har tabt mig godt 18 kilo siden jeg fik konstateret sukkersyge. Jeg eksperimenterer i køkkenet hvad angår mad og håber at jeg kan få nogle af mine opskrifter op på hjemmesiden. Desuden er mit langtidsblodsukker rekort lavt, så lægen har sagt at hvis det fortsætter til næste gang, så skal jeg prøve uden metformin. Jeg er nu kun på to tabletter om dagen, så yay!

Jeg håber jeg kan få lidt mere gang i bloggen omkring det hele i den nærmeste fremtid, da jeg går og kæmper lidt med stilstand i min vægt. Så mere fra mig senere.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English ? )

I haven’t been so active on the blog lately, so just going to make a small update, plus this is my first entry since the blog has been transferred to wordpress, so this is a test.

I have lost about 18 kilos since I was diagnosed with diabetes. I experiment in the kitchen when it comes to cooking and hope I can get some of the recipes up on my website. My long term glucose number is low, so the doc has said if I keep it up, I’ll be taken off the medication next time.

I hope I can get more blog entries in over the nearest future as I’m struggling a bit with the weight not budging much these days. So more from me later.

SusanneMotions Apps

Apps Posted on Wed, April 24, 2019 09:41:37

Jeg har i over en måned prøvet kræfter med diverse motions apps, som man kan downloade til sin telefon. Og jeg må sige, jeg er blevet glædeligt overrasket. Der er selvfølgelig nogen der er bedre end andre og den jeg vil fremhæve som den bedste i min bog er Tab mavefedt. Der kan du vælge begynder, mellemniveau og avanceret. Jeg valgte selvfølgelig begynder, da det har været noget tid siden jeg sidst har lavet øvelser som disse. Der er alt fra sprællemænd til diverse yoga positioner og decideret mave og ryg øvelser.

Jeg må sige at de hjælper, min ryg har faktisk fået det bedre efter jeg er begyndt på det, men livvidden er også blevet mindre. Jeg regner med at gå videre med mellemniveauet. De tre niveauer løber over 30 dage, med pauser ind imellem. Du kan også få noteret din vægt og livvidde, så holder appen styr på dine fremskridt.

Der er rigtig mange apps derude, der kan hjælpe dig i gang og det er bare om at prøve sig frem, jeg har allerede fundet dem jeg gerne vil bruge og andre som bliver slettet igen fordi de ikke er min kop te, ihvertfald ikke lige p.t.

Det bedste af det hele er at du kan lave det hele hjemme i stuen og med denne app behøver du ikke andre fancy ting, måske lige en yogamåtte, for ikke at belaste dine knæ for meget, ellers er det bare med at komme i gang.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English 😉 )

Exercising Apps

For over a month, I have tried various exercising apps that you can download to your phone. And I must say I’ve been pleasantly surprised. There is, of course, some that are better than others and the one I want to highlight as the best in my book is Lose Belly Fat. There you can select beginner, intermediate and advanced. Of course I chose to start as a beginner it has been some time since I last did exercises like these. There are everything from jumping jacks to various yoga positions and actual belly and back exercises.

I have to say they help, my back has actually gotten better after I have started using the app, but the waistline has also diminished. I expect to move on with the intermediate level. The three levels run over 30 days each, with breaks in between. You can also record your weight and waistline, so the app keeps you up to date on your progress.

There are a lot of apps out there that can help you get started and it’s just about trying out, I have already found the ones I want to use and others that are deleted again because they are not my cup of tea, at least not at the moment.

The best part of it all is that you can do it all at home in the living room and with this app you don’t need other fancy things, maybe just a yoga mat, so you don’t overload your knees, otherwise it is just about getting started.

SusanneMotion

Motion Posted on Sat, April 06, 2019 11:15:40

Når man har fået konstateret sukkersyge er motion en vigtig del man skal i gang med og det har ikke været særlig svært for mig, da jeg i forvejen havde en nogenlunde grundform, det bare det med at komme afsted, eller igang også selvom det regner udenfor, SÅ derfor fik jeg lagt en træningsplan (af mig selv, for mig selv, til mig selv). Hvis der er noget så demotiverende for mig, så er det at have andre bestemme over hvad jeg skal lave og ikke lave, når det kommer til motion. Jeg vil røre mig når jeg har lyst til at røre mig, ikke når andre siger at jeg skal.

Rutiner

Derfor er jeg begyndt at få opbygget nogle rutiner, hvilket indebærer kl. 6.00 står jeg op og laver mine maveøvelser, jeg started med ca. 15 minutter hver dag, nu er jeg næsten oppe på en halv time, da jeg har inddraget nogle flere øvelser (dem kommer jeg ind på, en anden gang). Derefter hviler jeg mig en halv time (det kan være at gå i bad, gøre mig klar etc. Hvorefter jeg spiser morgenmad og tager min morgen medicin hvilket indebærer to Metformin og en mod blodtrykket (hvilket ligger perfekt nu). Og så er det igang med dagen. For tiden har jeg mulighed for at gå en tur efter frokosten, så det gør jeg som regel, med mindre det regner.

Lazy Days

Der er selvfølgelig dage, hvor jeg ikke har lyst til så meget, men jeg prøver som regel at få et eller andet bevægelse ind, så jeg måske kun bevæger mig i en halv time, ellers er mit daglige mål mellem en til to timers bevægelse, som kan være gennem motion, havearbejde, rengøring, hvad man nu kan gøre og ja havearbejde og rengøring er faktisk også godt i denne sammenhæng.

Maveøvelser

Mine gåture er sådan set på plads, det er ikke det vigtigste for mig, det vigtigste er maveøvelserne at få dem gjort. De sidste to uger har jeg startet blidt ud, men nu har jeg intensiveret det med andre øvelser. Jeg gider ikke bruge penge på et fitnesscenter, når jeg kan lave en masse ting derhjemme. Selvfølgelig hvis man ikke selv kan få taget sig sammen til at gå i gang, så kan en fitness træner måske være en idé, men ikke mig, det vil virke stik modsat for mig, hvis jeg havde en der pressede mig. Som jeg også fik at vide af lægen, man skal lave det man selv føler sig komfortabel med og her er det være min egen chef.

Pas på dig selv

Selvfølgelig skal man ikke køre på med 110 km i timen, for så er det man får skader og der skulle også gå hele fire uger før jeg fik min første, hvilket var et vrid i min højre ankel. Og det var den dag, hvor jeg prøvede at løbe. Lige som jeg stopper op, så vrider jeg om, FANTASTISK! Heldigvis var det ikke så slemt, men jeg blev nervøs, da jeg kom slemt til skade med samme ankel for tre år siden, hvor den virkelig fik et knæk og hvor jeg var på krykker et par dage, så nu er jeg tilbage til gåturene, så ikke flere løbeture med det samme, selvom jeg kan føle at jeg gerne vil det, men det kommer.

Næste gang vil jeg fortælle om de motions apps man kan følge og hjælpe med at få rørt sig.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English 😉 )

The Exercise

Once you have been diagnosed with diabetes, exercise is an important part of your new lifestyle and it hasn’t been particularly difficult for me, as I already had a fairly basic form, just the part about getting out, or even started, even if it is raining outside. SO I got an exercising plan (made by myself, for myself, to myself). If there is something so demotivating for me, then it’s having others decide what I have to do and not do when it comes to exercise. I want to push myself when I want to push, not when others say I have to.

The Routines

Therefore, I have started to build up some routines, which means at. 6.00 am I get up and start on my stomach exercises, I started with approx. 15 minutes every day, now I am doing almost half an hour, where I have introduced more exercises (I’ll get into that next time). Then I rest half an hour (it can be taking a shower, get ready for the day, etc.) After which I eat breakfast and take my morning medicine which involves two Metformin and one against the blood pressure (which is perfect now). At the moment, I currently have the opportunity to go for a walk after lunch, so I usually do that unless it rains.

Lazy Days

Of course, there are days where I’m lazy, but I usually try to get some movement in, so I might only move for half an hour, otherwise my daily goal is between one to two hours of movement, which can be through exercise, gardening, cleaning, and what else you can do and yes gardening and cleaning is actually also good in this context.

Abdominal Exercises

My walks are so in place, it’s not the most important thing for me, the most important thing is the abdominal exercises and get them done. The last two weeks I have started out gently, but now I have intensified it with other exercises. I don’t want to spend money on a gym when I can do a lot of things at home. Of course, if you can’t pull yourself together and get started, a fitness trainer may be an idea, but not me, it will just have the opposite effect on me, if I had someone who pushed me. As I was also told by the doctor, you have to do what you feel comfortable with and here I’m my own boss.

Take care of yourself

Of course you don’t have to drive at 110 km per hour, otherwise you can get injuries and it took me four weeks before I got my first injury, which was a twist in my right ankle. And that was the day I tried to run. Just as I stopped, it happened, FANTASTIC! Luckily it wasn’t that bad, but I got nervous as I hurt the same ankle pretty badly three years ago when it really got a crack and where I had to use crutches for a few days, so now I’m back to just walking, so no more runs right away, even though I can feel like I want it, but it will come.

Next time I will tell you about the exercise apps you can follow and help in your workouts.

SusanneDiabetes Dagbog

Organisering Posted on Tue, March 26, 2019 10:23:17

Før jeg overhovedet læste om det, så begyndte jeg at skrive dagbog om mit sygdomsforløb. Hvilke bivirkninger jeg fik, hvordan min krop reagerede, motion, mad alt hvad jeg følte var vigtigt at skrive ned.

Jeg begyndte to dage efter at jeg fik det konstateret. Og har holdt ved lige siden, jeg skriver ikke hver dag, kun hvis der er ændringer, såsom mit blodsukker, føler mig utilpas, dyrker ekstra motion eller har fundet en helt fantastisk hjemmeside med diabetes venlige opskrifter.

Google Drive

Jeg skrive det i google drev på den måde har jeg altid min dagbog med mig ligesom jeg har min madplan, træningsplan alt vedrørende min sukkersyge samlet i en mappe på mit drev. Det giver mig et bedre overblik og behøver ikke at vente med at skrive noget ned indtil jeg kommer hjem eller om aftenen. Det er tit at jeg sidder og fører dagbog i mine pauser, hvis der er noget jeg føler skal skrives ned.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English 😉 )

Diabetes journal

Before I even read about it, I started writing a diary about my illness. What side effects I got, how my body responded, exercise, food everything I felt was important to write down.

I started two days after I was diagnosed. And have kept to it ever since, I don’t write every day, only if there are changes, such as my blood sugar, feel uncomfortable, doing extra exercise or have found a fantastic website with diabetes friendly recipes.

Google Drive

I write it in Google drive that way I always have my diary with me just as I have my food plan, workout plan all about my diabetes gathered in a folder on my drive. It gives me a better perspective and don’t have to wait to write something down until I get home or in the evening. I often write in my diary during my breaks if there is something I feel should be written down.

SusanneOpstarten

Type 2 Diabetes Posted on Sun, March 24, 2019 07:38:23

Jeg begyndte på min medicin fra dag et. Jeg var allerede begyndt på noget der skulle sænke mit blodtryk, men nu skulle jeg i gang med Metformin, som er for sukkersygen. Jeg er ellers en der ikke er glad for at tage piller i længere tid og jeg har da også oplevet i den tid at jeg har taget medicin at der er nogle morgener, hvor det er svært at få dem ned, men ned skal de jo.

Bivirkninger

Med Metformin, skulle jeg trappe op ugentligt og p.t. er jeg på fire tabletter om dagen. To om morgenen og to om aftenen. Jeg har ikke haft de store bivirkninger, det var kun i optrapningsperioderne, hvor jeg kunne døje lidt med maven og så svimmelhed, men ellers har der ikke været de store problemer. Nu hvor jeg har taget Metformin på fuld dosis (som lægen havde ordineret) i en uge, så har der ikke været noget.

Det tager lidt tilvendelse, både det at skulle tage tabletter hver dag, men også den forandring man kan føle i sin krop. Det er lidt som om man skal lære sig selv at kende helt forfra, for der sker en forandring. Jeg vil ikke sige at det er hårdt, men det kan godt give en følelse af ubehag, i den måde at man ikke helt ved hvad man skal og den følelse som man har i kroppen, en uro. Heldigvis er den væk nu.

Mine mål

Jeg har læst mig til at der er nogen sukkersygepatienter, der har spist sig ud af pillerne og jeg håber at jeg kan gøre det samme. Om det vil lykkedes er for tidligt at vide, men for at kunne gøre det, skal jeg også være benhård hvad angår min kost, hvilket er grunden til at jeg opsøgte en diætist, som jeg vil komme nærmere ind på en anden gang.

Lige nu prøver jeg mig lidt frem for at se hvad der virker for mig og jeg ved at jeg vil lave nogle fejl undervejs, men jeg ser det som muligheden for at komme til at kende min krop og hvordan den reagerer endnu bedre.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English 😉 )

The start-up

I started my medication from day one. I had already started something to lower my blood pressure, but now I had to start on Metformin, which is for diabetes. Otherwise I am one who’s never been happy to take a lot of pills and I have experienced during the time that I have taken medication that there are some mornings where it is difficult to get them down, but down they must.

Side effects

With Metformin, I should step up weekly and p.t. I’m on four pills a day. Two in the morning and two in the evening. I haven’t had the biggest side effects, it was only in the escalation periods where I could get some issues with the stomach and then dizziness, but otherwise there haven’t been the biggest problems. Now that I have taken Metformin at full dose (as the doctor had prescribed) for a week, there hasn’t been any side effects.

It takes a bit of getting used to, both having to take pills every day, but also the change one can feel in the body. You have to get to know yourself all over again, because there is a change. I don’t want to say it is hard, but it can give you a feeling of discomfort in the way you do not quite know what to do and the feeling that you have in the body, a disturbance. Fortunately, it is gone now.

My goals

I have read there are some diabetic patients who have eaten themselves out of their medication and I hope I can do the same. Whether it will succeed is too early to know, but in order to do so, I also have to be tough when it comes to my diet, which is why I went to a dietician which I’ll touch upon in a different entry.

Right now I try to see what works for me and I know I will make some mistakes along the way, but I see it as the opportunity to get to know my body and how it reacts even better.

SusanneSymptomer

Type 2 Diabetes Posted on Fri, March 22, 2019 14:04:54

English version can be found at the bottom.

Man hører ofte at hvis du drikker meget vand, skal ofte på toilettet, så kan det være symptomer på sukkersyge, men sådan var det slet ikke for mig.

Mine symptomer
Jeg havde i noget tid døjet med migræneanfald og senere svimmelhed, så til sidst havde jeg fået nok, så jeg ringede til lægen og kom ind samme dag, som jeg havde ringet. Og dem der kender mig, så går jeg ikke til lægen for en forkølelse, lidt hovedpine eller influenzasymptomer. Men når man har døjet med hovedpine så længe som jeg havde, så blev det nok.

Jeg kom til lægen og fortalte om mine symptomer, jeg fik taget mit blodtryk, der var langt langt over hvad det skulle være, så jeg fik en blodtryksmåler med hjem, så jeg kunne måle det til næste dag, hvor min læge vil ringe til mig.

Næste dag ringede lægen og jeg fik en tid, så jeg kunne få taget nogle blodprøver. Efter det var gjort (fik lov til at ligge ned af sygeplejersken, da jeg ikke bryder mig om at blive stukket). Så var det kun at vente til min næste aftale med lægen.

Den skelsættende dag
Fredag d. 22. februar 2019 blev dagen hvor jeg fik at vide at jeg havde type 2 diabetes.

Det kom ikke som et chok, men det var heller ikke det jeg havde regnet med var årsagen. Men da lægen begyndte at spørge til de typiske symptomer på sukkersyge, vidste jeg godt hvad hun prøvede at komme ind på.

Jeg er vokset op med en far, der havde sukkersyge, så kender til hele cirkusset omkring det. Alligevel, da jeg kom hjem, var det første jeg gjorde at gå ind på diabetes foreningens hjemmeside. Her læste jeg op om sygdommen, selvom lægen allerede havde fortalt en masse. Det næste jeg gjorde, var at gå en tur.

Selvom det er en livs ændrende nyhed at få, så er mit største problem lige nu at holde styr på alle de informationer man får, kan jeg blive ved med at spise det jeg har gjort hidtil (har levet efter lchf og 5:2 kuren i over fire år nu).

Ændring af Livsstil
Jeg vidste at jeg skulle lave en livsstilsændring, for det første vejede jeg for meget, men har over de sidste fire år tabt mig to tøjstørrelser (ingen vægte), så jeg var på rette vej, men jeg vidste også at jeg i løbet af de sidste fire år har haft lidt et tilbagefald, så det næste jeg gjorde var at booke en tid med en diætist. Valget faldt på DiætistHuset i Viborg. Jeg skulle røre mig mere, så det er jeg selvfølgelig begyndt på.

Nul sukker
Og alligevel, efter jeg har fået konstateret sygdommen, så har jeg opdaget, hvor meget sukker der egentlig er i forskellige madvarer. Hvad vi normalt ikke tænker over til dagligt. Jeg kunne heller ikke bare købe løs af light produkter, for der er også sødestoffer, der kan få ens blodsukker til at stige, hvilket det ikke må. Så det er lidt et uoverskueligt gedemarked at få styr på det hele, heldigvis så er det godt man har en mobil, man lige kan ajourføre sig med, hvis der er noget man er i tvivl om. Enten på nettet eller inde på Diabetes Foreningens hjemmeside.

Så dette er starten for mig i denne nye og til tider uoverskuelige verden, hvilket er grunden til at jeg er begyndt på denne blog. Både for at give mit syn på det hele, kampene, sejrene og hvad jeg nu kommer ud for.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English 😉 )

Symptoms

You often hear that if you drink a lot of water, you often have to go to the toilet, it may be symptoms of diabetes, but that wasn’t the case for me at all.

My symptoms

For some time I had been suffering from migraine attacks and later dizziness, so eventually I had had enough, so I called the doctor and got an appointment the same day I had called. And those who know me, I do not go to the doctor for a cold, a little headache or flu symptoms. But when you have been suffering from headaches for as long as I had, it was enough.

I came to the doctor and told about my symptoms, the doctor took my blood pressure, which was far above what it was supposed to be, so I got a blood pressure monitor with me home, so I could measure it until the next day when my doctor would call me .

The next day the doctor called and I got another appointment so I could have some blood tests taken. After that was done (was allowed to lie down by the nurse as I didn’t like being poked with a needle). Then all I could do was wait for another appointment with the doctor.

A World Changing Day

Friday the 22nd of February 2019 was the day when I was told that I had type 2 diabetes.

It didn’t come as a shock, but I hadn’t imagined it was the reason to my headaches either. But when the doctor started asking for the typical symptoms of diabetes, I knew what she was trying say.

I grew up with a father who had diabetes, so I know the whole circus around it. Yet when I got home, the first thing I did was go to the diabetes association’s website. Here I read about the disease, even though the doctor had already told me a lot. The next thing I went for a walk.

Although it’s life changing news, my biggest problem right now is to keep track of all the information you get. Can I continue living like I’ve done (has lived after the lchf and 5: 2 diet for over four years now)?

Changing Lifestyle

I knew I had to make a lifestyle change, for the first time I was weighing too much, but over the last four years I lost two clothes sizes (no scales), so I was on the right track, but I also knew that during the last four years, I have had a bit of a relapse, so the next thing I did was book an appointment with a dietician. The choice fell on the DiætistHuset in Viborg. I had to get more exercise, so of course I started with that as well.

Zero sugarAnd yet, after I have been diagnosed with the disease, I have discovered how much sugar there is in different food. What we usually don’t think about daily. Nor could I just buy light products, because there are also sweeteners that can make your blood sugar rise, which is a no go. So it is a bit of an unmanageable goat market to get the whole thing going, fortunately it is good thing to have a mobile you can use if there is anything you have doubts about. Either online or on the Diabetes Association’s website. So this is the start for me in this new and sometimes confusing world, which is why I started this blog. To give my view of the whole thing, the battles, the victories and what I will come across.

Susanne