Blog Image

Mit Liv med Diabetes

Om bloggen

Jeg fik konstateret sukkersyge sidst i februar 2019 og har siden prøvet at finde rundt i den nye verden, som jeg nu skal forholde mig til. Bloggen vil følge mine op og nedture, det at finde rundt i sundhedssystemet og meget mere.

Siden sidst

Type 2 Diabetes Posted on Sat, October 19, 2019 19:54:48

Jeg har ikke været så aktiv på bloggen, så vil lige lave en lille opdatering, plus dette er den første siden min blog er kommet over på wordpress, så dette er lidt en test.

Jeg har tabt mig godt 18 kilo siden jeg fik konstateret sukkersyge. Jeg eksperimenterer i køkkenet hvad angår mad og håber at jeg kan få nogle af mine opskrifter op på hjemmesiden. Desuden er mit langtidsblodsukker rekort lavt, så lægen har sagt at hvis det fortsætter til næste gang, så skal jeg prøve uden metformin. Jeg er nu kun på to tabletter om dagen, så yay!

Jeg håber jeg kan få lidt mere gang i bloggen omkring det hele i den nærmeste fremtid, da jeg går og kæmper lidt med stilstand i min vægt. Så mere fra mig senere.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English ? )

I haven’t been so active on the blog lately, so just going to make a small update, plus this is my first entry since the blog has been transferred to wordpress, so this is a test.

I have lost about 18 kilos since I was diagnosed with diabetes. I experiment in the kitchen when it comes to cooking and hope I can get some of the recipes up on my website. My long term glucose number is low, so the doc has said if I keep it up, I’ll be taken off the medication next time.

I hope I can get more blog entries in over the nearest future as I’m struggling a bit with the weight not budging much these days. So more from me later.

SusanneOpstarten

Type 2 Diabetes Posted on Sun, March 24, 2019 07:38:23

Jeg begyndte på min medicin fra dag et. Jeg var allerede begyndt på noget der skulle sænke mit blodtryk, men nu skulle jeg i gang med Metformin, som er for sukkersygen. Jeg er ellers en der ikke er glad for at tage piller i længere tid og jeg har da også oplevet i den tid at jeg har taget medicin at der er nogle morgener, hvor det er svært at få dem ned, men ned skal de jo.

Bivirkninger

Med Metformin, skulle jeg trappe op ugentligt og p.t. er jeg på fire tabletter om dagen. To om morgenen og to om aftenen. Jeg har ikke haft de store bivirkninger, det var kun i optrapningsperioderne, hvor jeg kunne døje lidt med maven og så svimmelhed, men ellers har der ikke været de store problemer. Nu hvor jeg har taget Metformin på fuld dosis (som lægen havde ordineret) i en uge, så har der ikke været noget.

Det tager lidt tilvendelse, både det at skulle tage tabletter hver dag, men også den forandring man kan føle i sin krop. Det er lidt som om man skal lære sig selv at kende helt forfra, for der sker en forandring. Jeg vil ikke sige at det er hårdt, men det kan godt give en følelse af ubehag, i den måde at man ikke helt ved hvad man skal og den følelse som man har i kroppen, en uro. Heldigvis er den væk nu.

Mine mål

Jeg har læst mig til at der er nogen sukkersygepatienter, der har spist sig ud af pillerne og jeg håber at jeg kan gøre det samme. Om det vil lykkedes er for tidligt at vide, men for at kunne gøre det, skal jeg også være benhård hvad angår min kost, hvilket er grunden til at jeg opsøgte en diætist, som jeg vil komme nærmere ind på en anden gang.

Lige nu prøver jeg mig lidt frem for at se hvad der virker for mig og jeg ved at jeg vil lave nogle fejl undervejs, men jeg ser det som muligheden for at komme til at kende min krop og hvordan den reagerer endnu bedre.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English 😉 )

The start-up

I started my medication from day one. I had already started something to lower my blood pressure, but now I had to start on Metformin, which is for diabetes. Otherwise I am one who’s never been happy to take a lot of pills and I have experienced during the time that I have taken medication that there are some mornings where it is difficult to get them down, but down they must.

Side effects

With Metformin, I should step up weekly and p.t. I’m on four pills a day. Two in the morning and two in the evening. I haven’t had the biggest side effects, it was only in the escalation periods where I could get some issues with the stomach and then dizziness, but otherwise there haven’t been the biggest problems. Now that I have taken Metformin at full dose (as the doctor had prescribed) for a week, there hasn’t been any side effects.

It takes a bit of getting used to, both having to take pills every day, but also the change one can feel in the body. You have to get to know yourself all over again, because there is a change. I don’t want to say it is hard, but it can give you a feeling of discomfort in the way you do not quite know what to do and the feeling that you have in the body, a disturbance. Fortunately, it is gone now.

My goals

I have read there are some diabetic patients who have eaten themselves out of their medication and I hope I can do the same. Whether it will succeed is too early to know, but in order to do so, I also have to be tough when it comes to my diet, which is why I went to a dietician which I’ll touch upon in a different entry.

Right now I try to see what works for me and I know I will make some mistakes along the way, but I see it as the opportunity to get to know my body and how it reacts even better.

SusanneSymptomer

Type 2 Diabetes Posted on Fri, March 22, 2019 14:04:54

English version can be found at the bottom.

Man hører ofte at hvis du drikker meget vand, skal ofte på toilettet, så kan det være symptomer på sukkersyge, men sådan var det slet ikke for mig.

Mine symptomer
Jeg havde i noget tid døjet med migræneanfald og senere svimmelhed, så til sidst havde jeg fået nok, så jeg ringede til lægen og kom ind samme dag, som jeg havde ringet. Og dem der kender mig, så går jeg ikke til lægen for en forkølelse, lidt hovedpine eller influenzasymptomer. Men når man har døjet med hovedpine så længe som jeg havde, så blev det nok.

Jeg kom til lægen og fortalte om mine symptomer, jeg fik taget mit blodtryk, der var langt langt over hvad det skulle være, så jeg fik en blodtryksmåler med hjem, så jeg kunne måle det til næste dag, hvor min læge vil ringe til mig.

Næste dag ringede lægen og jeg fik en tid, så jeg kunne få taget nogle blodprøver. Efter det var gjort (fik lov til at ligge ned af sygeplejersken, da jeg ikke bryder mig om at blive stukket). Så var det kun at vente til min næste aftale med lægen.

Den skelsættende dag
Fredag d. 22. februar 2019 blev dagen hvor jeg fik at vide at jeg havde type 2 diabetes.

Det kom ikke som et chok, men det var heller ikke det jeg havde regnet med var årsagen. Men da lægen begyndte at spørge til de typiske symptomer på sukkersyge, vidste jeg godt hvad hun prøvede at komme ind på.

Jeg er vokset op med en far, der havde sukkersyge, så kender til hele cirkusset omkring det. Alligevel, da jeg kom hjem, var det første jeg gjorde at gå ind på diabetes foreningens hjemmeside. Her læste jeg op om sygdommen, selvom lægen allerede havde fortalt en masse. Det næste jeg gjorde, var at gå en tur.

Selvom det er en livs ændrende nyhed at få, så er mit største problem lige nu at holde styr på alle de informationer man får, kan jeg blive ved med at spise det jeg har gjort hidtil (har levet efter lchf og 5:2 kuren i over fire år nu).

Ændring af Livsstil
Jeg vidste at jeg skulle lave en livsstilsændring, for det første vejede jeg for meget, men har over de sidste fire år tabt mig to tøjstørrelser (ingen vægte), så jeg var på rette vej, men jeg vidste også at jeg i løbet af de sidste fire år har haft lidt et tilbagefald, så det næste jeg gjorde var at booke en tid med en diætist. Valget faldt på DiætistHuset i Viborg. Jeg skulle røre mig mere, så det er jeg selvfølgelig begyndt på.

Nul sukker
Og alligevel, efter jeg har fået konstateret sygdommen, så har jeg opdaget, hvor meget sukker der egentlig er i forskellige madvarer. Hvad vi normalt ikke tænker over til dagligt. Jeg kunne heller ikke bare købe løs af light produkter, for der er også sødestoffer, der kan få ens blodsukker til at stige, hvilket det ikke må. Så det er lidt et uoverskueligt gedemarked at få styr på det hele, heldigvis så er det godt man har en mobil, man lige kan ajourføre sig med, hvis der er noget man er i tvivl om. Enten på nettet eller inde på Diabetes Foreningens hjemmeside.

Så dette er starten for mig i denne nye og til tider uoverskuelige verden, hvilket er grunden til at jeg er begyndt på denne blog. Både for at give mit syn på det hele, kampene, sejrene og hvad jeg nu kommer ud for.

Susanne

English version (translated with Google translate and then edited by moi, so might have missed something that sounds weird, but couldn’t be bothered to write it all over in English 😉 )

Symptoms

You often hear that if you drink a lot of water, you often have to go to the toilet, it may be symptoms of diabetes, but that wasn’t the case for me at all.

My symptoms

For some time I had been suffering from migraine attacks and later dizziness, so eventually I had had enough, so I called the doctor and got an appointment the same day I had called. And those who know me, I do not go to the doctor for a cold, a little headache or flu symptoms. But when you have been suffering from headaches for as long as I had, it was enough.

I came to the doctor and told about my symptoms, the doctor took my blood pressure, which was far above what it was supposed to be, so I got a blood pressure monitor with me home, so I could measure it until the next day when my doctor would call me .

The next day the doctor called and I got another appointment so I could have some blood tests taken. After that was done (was allowed to lie down by the nurse as I didn’t like being poked with a needle). Then all I could do was wait for another appointment with the doctor.

A World Changing Day

Friday the 22nd of February 2019 was the day when I was told that I had type 2 diabetes.

It didn’t come as a shock, but I hadn’t imagined it was the reason to my headaches either. But when the doctor started asking for the typical symptoms of diabetes, I knew what she was trying say.

I grew up with a father who had diabetes, so I know the whole circus around it. Yet when I got home, the first thing I did was go to the diabetes association’s website. Here I read about the disease, even though the doctor had already told me a lot. The next thing I went for a walk.

Although it’s life changing news, my biggest problem right now is to keep track of all the information you get. Can I continue living like I’ve done (has lived after the lchf and 5: 2 diet for over four years now)?

Changing Lifestyle

I knew I had to make a lifestyle change, for the first time I was weighing too much, but over the last four years I lost two clothes sizes (no scales), so I was on the right track, but I also knew that during the last four years, I have had a bit of a relapse, so the next thing I did was book an appointment with a dietician. The choice fell on the DiætistHuset in Viborg. I had to get more exercise, so of course I started with that as well.

Zero sugarAnd yet, after I have been diagnosed with the disease, I have discovered how much sugar there is in different food. What we usually don’t think about daily. Nor could I just buy light products, because there are also sweeteners that can make your blood sugar rise, which is a no go. So it is a bit of an unmanageable goat market to get the whole thing going, fortunately it is good thing to have a mobile you can use if there is anything you have doubts about. Either online or on the Diabetes Association’s website. So this is the start for me in this new and sometimes confusing world, which is why I started this blog. To give my view of the whole thing, the battles, the victories and what I will come across.

Susanne